Floppy Hat Band in Black Nylon - right

Floppy Hat Band in Black Nylon – right