Floppy Band in Pink Zebra-white right

Floppy Band in Pink Zebra-white right