Floppy Band in Pink Zebra-white left

Floppy Band in Pink Zebra-white left